logo

Biodynamische geboortetraumawerk

Vanaf het moment van conceptie
Tot aan de geboorte negen maanden later
Is de mens sensitiever voor het omgevende milieu
Dan ooit in zijn leven weer het geval zal zijn.

Ashley Montagu

Jaartraining 2020

In deze therapeutische lichaamsgerichte 9 maanden cyclus onderzoek je de ervaringen van je eigen levensbegin en de impact die dit heeft op je leven nu. Je kunt daarbij denken aan dat je ongewenst was, dat de situatie van je ouders moeilijk was, dat de bevalling moeilijk of traumatisch was, dat er storingen waren in de hechting na de geboorte, dat je moeder ziek was of een depressie had, of dat je vroeg gescheiden bent van je ouders.
In dit diepgaande, helende werk kunnen oude wonden en belemmerende overtuigingen helen en je zelfregulatie op fysiek, emotioneel en mentaal niveau verbeteren. Door een fysieke en emotionele en repatterning kom je weer in contact met je oorspronkelijke kwaliteiten en vitaliteit.

Werkwijze

In een cyclus van 9 maanden werken we met de pre- peri- en postnatale fase. We werken met lichaamsgerichte interventies, opstellingen en bondingsoefeningen, adem, mindfullness en massage. Juist de lichaamsgerichte interventies maken de ervaringen uit deze vroege fase, waarin we nog geen taal hebben, toegankelijk. Het werk is ressourcengeorienteerd en tot doel
Ik werk met een groep van maximaal 9 deelnemers, en 2-3 assistentes.

Voor wie

 • Als je weet of denkt dat je een moeilijke start hebt gehad.
 • Als je het gevoel hebt dat relaties vaak problemen opleveren.
 • Als je al veel therapie hebt gedaan, maar het gevoel hebt dat je niet verder komt.
 • Als je lichaamsgericht (psycho-)therapeut bent en sensitiviteit voor deze vroege fase wilt ontwikkelen.
 • Als je werkt in het veld rondom zwangerschap en geboorte, en je een diepere toegang tot deze processen wilt krijgen.
  Enige ervaring met lichaamsgericht werken of bewustzijnswerk is aanbevolen. Iedere deelnemer krijgt een gratis intakegesprek.
  Deze cyclus is een erkende bijscholing voor lichaamsgerichte therapeuten. In deze training werken we ervaringsgericht. Bij belangstelling kan er voor deelnemende therapeuten een verdiepingsbijeenkomst georganiseerd worden over de toepassing en integratie in je werk.

  Data:


  Opstelling van de ziel:
  25/26 april 2020

  Geboorteweek:
  28 juni tot 3 juli 2020

  Traumadagen :
  data in overleg in juli/augustus 2020

  Individuele massage:
  data in overleg in juli /augustus 2020

  Bonding:
  5/6 september 2020
  (bij het maximum aantal deelnemers beginnen we de weekenden op vrijdagavond)

  Tarief:
  Kosten voor training (10 trainingsdagen): ca. 900,00
  Kosten overnachting en volpension hele cyclus: ca. 950,00

  Trainer:
  Ilona Göttges
  Assistenten:
  Johanna Bronsema en Carola Trommel

  Contact:
  leveninjelijf@hotmail.nl
  06-16357858

 • Biodynamic Birth Trauma Work

  Vanaf het moment van conceptie
  Tot aan de geboorte negen maanden later
  Is de mens sensitiever voor het omgevende milieu
  Dan ooit in zijn leven weer het geval zal zijn.

  Ashley Montagu

  training 2020

  In this 9-month body-psychotherapy training you investigate the experiences of your own life's beginning and the impact it has on your life now.
  Think of experiences, like that you were not wanted, that the situation of your parents was difficult, that the birth was difficult or traumatic, that there were disruptions in the attachment after birth, that your mother was sick or had a depression, or that you were separated from your parents.
  In this profound, healing work, old wounds and limiting beliefs can heal. Through physical and emotional repatterning you regain contact with your original qualities and life energy.

  Method

  During this 9-month cycle, we work with the pre-, peri-, and post-natal phases. We work with body-oriented interventions, constellation work and bonding exercises, breath, mindfulness and massage. Especially the body-oriented interventions make this early phase, when we have no language available yet, accessible.
  I work with a small group of max 9 participants and 2 assistants.

  For whom

 • If you know or think you have had a difficult start.
 • If you feel that relationships often cause problems.
 • If you have already done a lot of therapy, but your problems persist.
 • If you are a body-oriented (psycho-)therapist and want to develop sensitivity for this early phase.
 • If you work in the field of pregnancy and birth, and you want to gain deeper access to these processes.
  Some experience with body-oriented work or awareness work is recommended.
  A free intake interview is part of the training.
  This cycle is an accredited professional training for body-(psycho)therapists. If there is interest, I will organise a group meeting for therapists who participated about the application and integration into their work.

  Data:

  The cycle consists of 10 days of training and an individual massage session

  Constellation work:
  April 2020

  Birth work:
  June / July 2020

  Trauma days:
  to be planned in July / August 2020

  Individual massage:
  to be planned in July / August

  Bonding:
  September 2020

  Rate:
  Training costs: approx. 900.00
  Costs for overnight stay and full board: approx. 950.00

  Trainer:
  Ilona Göttges Assistants:
  Johanna Bronsema, Carola Trommel

  Contact and registration:
  leveninjelijf@hotmail.nl
  06-16357858